Kwalifikacje

  1. Uprawnienia kwalifikacyjne ,D" i ,,E" dla urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej 1 kV, urządzeń cieplnych oraz urządzeń gazowych (grupa I, II, III).
  2. Uprawnienia do wykonywania pomiarów ochron przeciwporażeniowych i odgromowych, wykonywania badań i pomiarów sprzętu ochronnego i dielektrycznego oraz badań elektronarzędzi.
  3. Uprawnienia do spawania elektrycznego TIG, MAG i MIG, elektrodą otuloną i gazowego.
  4. Uprawnienia konserwatorów suwnic (zakres elektryczny, mechaniczny) oraz do obsługi suwnic hakowych i wciągników elektrycznych.
  5. Uprawnienia konserwatorów dźwigów towarowo-osobowych (elektryczne, mechaniczne).